4 des 2018

Hauketo og Prinsdal Vel

Vi synes det er viktig at våre andelseiere blir kjent med Vel'et i Prinsdal. Vi har derfor invitert lederen til å presentere HPV. Støtt gjerne en god sak.

 

Hauketo og Prinsdal Vel - HPV er en forening og en frivillig organisasjon. 
Velforeningen er registrert i Brønnøysund, har vedtekter og valgt styre og årsmøter.   

Der det geografiske område der velforening har sine medlemmer og virkeomåde er fra bygrensa i sør og Ljanselva/Ljabruveien i nord Toppåsen i Vest og Grønliåsen i øst.  

En velforenings hovedoppgave er å ivareta lokalmiljøets interesser. 

De viktigste oppgavene er skrive uttalelser på vegne av lokalmiljøet til kommuneplaner, reguleringsplaner, byggeplaner, trafikkplaner og grøntplaner for å hegne om det fysiske miljøet og bidra til et godt bomiljø. I tillegg skal en velforening bidra med trivselstiltak, det sosiale miljøet, i samarbeid med i lokalmiljøet. 

Alle uttalelsene som styret har skrevet og sendt inn til Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren, Byrådet og andre kommunale myndigheter, ligger tilgjengelig på vår hjemmeside:

http://hauketoogprinsdalvel.velnettbeta.no/

Styret skriver jevnlig om alle våre aktiviteter på vår facebook; http://www.facebook.com/pg/HauketoOgPrinsdalVel/community/?ref=page_internal

Medlemmene får Velnytt 3 ganger i året i sine postkasser. 

BYGGESAKER

Den store saken vi jobber med nå og framover er:
Utbyggingen av HAUKETO STASJONSOMRÅDE
Ljabrubanen skal forlenges ned til Hauketo stasjon, Ekebergveien skal få ny rundkjøring og steinbrua skal bli bilfri. Det skal bygges blokker for boliger og næringsliv – høyt og tett - rundt stasjonen og i den ubebygde skråningen langs Ljabruveien.    
Etter informasjonsmøte til Plan og bygningsetaten på Hauketo skole, inviterte styret sine medlemmer og beboere til et arbeidsmøte i Velhuset 17.10. for at lokalbefolkningen kan være med å si hvordan de ønsker utbygging her, og ikke ønsker den.  Styret fikk mange innspill til sin uttalelse som skal  sendes vil Plan- og bygningsetaten innen 29.10.

TRAFIKK

Velforeningen laget i 2012 en trafikkplan som innspill Bydelens trafikkplan.  I 2016 ga Velforeningen innspill til Bymiljøetaten om mange trafikkreguleringstiltak. Vi fikk 2 nye fartsdumper. Veiene i Hauketo/Prinsdal er smale og uten fortau. Mye parkering av biler i veien gjør veien uoversiktlige og trafikkfarlige, spesielt for skolebarn.    

GRØNTOMRÅDER

Hauketo og Prinsdal har ingen parker, men mange grønne lunger og grøntområder. Viktig å passe på at disse ikke blir bygget ut. 
Det er spesielt 2 områder Velforeningen er opptatt av: 

Enga på Øvre Prinsdal gård der det skal det bygges en skiløype/ turvei som skal gå fra Ski via Oppegård til Grønliåsen.  Reguleringsplanen kommer i januar/februar 2019. 
Prinsdalsbekken fra Lerdal bru til Hauketo stasjon – et samarbeid med Miljøprosjektet Ljanselva.

Prinsdalsbekken er en viktig tilførselsbekk til Ljanselva og må holdes rein av hensyn til ørreten i Ljanselva.     
 
TILTAK I LOKALMILJØET                   

Hver 17. mai heiser vi flagget kl 0800 om morgenen til hornblåsersignal og inviterer til morgenkaffe. 


Vi åpner velhuset for julegrantennings-arrangement i samarbeid med Fritidsrådet, skolekoret og skolekorpset. 
Vi har arrangert konserter i velhuset med barne- og ungdomskor. 
Vi har arrangert møter med aktuelle temaer.  

Vi arrangerer hvert år en rusletur langs Prinsdalsbekken fra Lerdalsbrua til Hauketo stasjon. En smal nesten «jungelaktig dal» mellom Lerdal og Olaves Hvervens vei (ved moskeen). 
Om våren er det et utrolig fugleliv og fuglekvitring her. Om høsten er det rusletur i forbindelse med Friluftslivets uke som Oslo Friluftsråd anbefaler: for å bli bedre kjent med nær-turområder.    
I forbindelse med Kulturminneuka i september, som Europarådet og Fortids-minneforeningen anbefaler, inviterer styret til en kulturminnevandring i vårt lokalmiljø. 
I 2016 var markeringen Lerdal gård der vår lokalhistoriske spesialist Tore Burud fortalte 
om gårdens historie. Vi besøkte snekkerverkstedet i stabburet og fikk servert kaffe og vafler av Toril Nyman på Låven Fritidsklubb. 

I 2017 arrangerte vandring til Hauketo gård der historiker Lars Allden fra Søndre Aker Historielag fortalte gårdens historie og gården i historisk tid. Deretter spaserte i til Steinbrua og Ljabru gård og ble kjent med disse kulturminnenes historie. 

I 2018 spaserte vi Kongeveien fra bommen ved Prinsdal opp til Øvre Prinsdal gård der Prinsdal beboer i mer enn 80 år, Egil Clemetsen fortalte sin historie om gården. Deretter 
serverte Janne Reitan, mangeårig leder av Stall Prinsdal om stalldriften i dag. 

Neste år planlegges tur til husmannsplassen Burud.

Styret deltar også på Dalens Dag som går av stabelen andre lørdag i september på idretts-
anleggene på Prinsdal i regi av Fritidsrådet. Her er underholdning fra scene for barn og 
voksne. Alle foreningene har sin stand, og her er kaffe- og kakesalg og lotteri. 

3 Velforeninger blir 1
Prinsdal Vel stiftet 1919  
Hauketo Vel stiftet 1924
Lerdal Vel stiftet 1945
slått sammen til 
Hauketo og Prinsdal vel 1960                

Støtt opp om Velforeningens arbeid og bli medlem. 

For bare 200 kr året blir du medlem i Velforeningen.

Mange medlemmer gir slagkraft i våre uttalelser til kommunen. 
Betal på giro eller i nettbank på kontonummer 0532 15 07060 
Eller vipps til konto 52 42 34. 
Husk å skrive navn på betalingen, så vet at du er medlem.